Standby powered IC

LDO&PWM式3.3V-5V待机供电芯片 - TEXAS INSTRUMENTS - TPS51275B-1RUKR - Input=5V-24V,Output=5V,3.3V,WQFN3x3-20L

2021-12-15 22:06:18 冯必正 112

名称:LDO&PWM式3.3V-5V待机供电芯片 - TEXAS INSTRUMENTS - TPS51275B-1RUKR

参数:Input=5V-24V,Output=5V,3.3V

封装:WQFN3x3-20L

丝印:1275B1


附件:宁波云扬智能科技有限公司,版权所有,禁止转载!LDO&PWM式3.3V-5V待机供电芯片 - TEXAS INSTRUMENTS - TPS51275B-1RUKR - Input=5V-24V,Output=5V,3.3V,WQFN3x3-20L.pdf


宁波云扬智能科技有限公司,版权所有,禁止转载!

图一:LDO&PWM式3.3V-5V待机供电芯片 - TEXAS INSTRUMENTS - TPS51275B-1RUKR - Input=5V-24V,Output=5V,3.3V,WQFN3x3-20L - 概述.pdf