Standby powered IC

LDO&PWM式3.3V-5V待机供电芯片 - Richtek - RT6575DGQW - Input=5V-25V,Output=(CH1=2V-5.5V)(CH2=2V-4V),QFN3x3-20L

2021-12-15 21:51:08 冯必正 277

名称:LDO&PWM式3.3V-5V待机供电芯片 - Richtek - RT6575DGQW

参数:Input=5V-25V,Output=(CH1=2V-5.5V)(CH2=2V-4V)

封装:QFN3x3-20L

丝印:5X=


附件:宁波云扬智能科技有限公司,版权所有,禁止转载!LDO&PWM式3.3V-5V待机供电芯片 - Richtek - RT6575DGQW - Input=5V-25V,Output=(CH1=2V-5.5V)(CH2=2V-4V),QFN3x3-20L.pdf


宁波云扬智能科技有限公司,版权所有,禁止转载!

图一:LDO&PWM式3.3V-5V待机供电芯片 - Richtek - RT6575DGQW - Input=5V-25V,Output=(CH1=2V-5.5V)(CH2=2V-4V),QFN3x3-20L - 概述.pdf


标签: RT6575DGQW 5X=